Etableringen av HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Idéen om å opprette Lauget dukket opp ved Vernepliktsverkets avdeling på "Lasaretthøyden" på Odderøya senhøstes 1995, etter at Forsvaret hadde avslått en søknad om midler til restaurering av uteområdet ved "Lasarettene".

På "Lasaretthøyden", i tidligere århundrer benevnt Underbjærget, senere Nederbjerget, ble byens andre festningsanlegg - en skanse av jord, stein og tømmerstokker - oppført fra 1667. Senere ble "Odder-Øe Fæstning" bygget ferdig på samme sted, med Krudttårnet fullført i 1697. Store deler av festningsmurene fra denne tiden er inntakte.

I 1797 ble grunnen overført fra Fæstningsverkene til Karantenevæsenet. Dette grunnet at det ved Kgl. Rescript i København ble fattet et vedtak av 5. juli om bygging av en "Quarantaine-Indretning", og denne skulle bygges i Christianssand. Etter diverse viderverdigheter var "pestsykehuset" i drift fra 1804. Det ble Nord-Europas største karantene-institusjon. Det offisielle navnet var "Det Kgl. Quarantæne Lazareth for Kongerigerne Danmark - Norge oc Hertugdømmene Slesvig oc Holsten".

Da avslaget på søknad om midler til restaurering av uteområdet kom, la fire lett frustrerte offiserer som var tjenestegjørende på Lasaretthøyden "sine hoder i bløt". Ut av tankevirksomheten kom idéen om å lage en forening med restaurering av "Lasaretthøyden" som hovedformål. Senere utviklet det seg slik at alle byens eldste, historiske befestninger ble tatt med. I tillegg utkrystalliserte noen andre idéer seg, slik at de endelige statuttene favnet et noe videre spekter enn opprinnelig planlagt.

Så var det navnet på foreningen. Ikke helt enkelt, men etter å ha gravd seg ned i Christianssands historie fant offiserene/tjenestemennene ut at navnet til Kronprinds Frederik (som senere ble Frederik VI) ville passe bra. Dette mye på grunn av hans besøk i Christianssand i året 1788, der han også inspiserte byens befestninger. Ny "hjernemyldring" fant sted, med det resultat at et brev ble forfattet og sendt til HM Dronning Margrethe af Danmark. Brevet inneholdt en orientering om det planlagte Laug, om de fire offiserer/tjenestemenn, Odder-Øe Fæstning og Det Kgl. Quarantænelazareth. Straks før julen 1995 innløp et svar datert 14. desember fra HM Dronning Margrethe, hvor Majestæten gir sin tillatelse til å benytte det omsøkte navn:

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 Christianssand er en selvstendig, upolitisk, uavhengig oc ideell Orden, hvis Formaal er at arbeide for Christianssand`s historiske Befæstningers Bevarelse, herunder at dens Vedligeholdelse udføres paae en correkt antiquarisk oc pietætsfuld Maade.

Her er et utdrag fra Laugets Statutter: "Fremfinde og ivaretage historiske Oplysninger om Christianssands Befæstninger, samt giøre disse kendt og tilgængelige for Almuen, iie den efterfølgende prioritærte Rekkefølge:

  • Odder-Øe Fæstning m/Det Kgl. Quarantæne Lazareth
  • Frederiks-Holm Fæstning
  • Christians-Holm Fæstning
  • Batterie-Odden

Lauget er pr. dato i full drift, og har fått sitt eget "Gemack" i det "Grundmurede Krudtkammer paa Oder-Øe Fæstning".